Polisi preifatrwydd​

Cyflwyniad
Mae’r polisi preifatrwydd hwn yn nodi sut mae Ditsy Puffin Designs yn casglu, yn defnyddio ac yn diogelu eich data personol pan fyddwch chi’n defnyddio’r wefan hon.

Yn y polisi hwn, mae “ni”, ac “ein” yn cyfeirio at Ditsy Puffin Designs

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod eich preifatrwydd yn cael ei ddiogelu. Os ydym yn casglu unrhyw wybodaeth y gallwch gael ei hadnabod yn bersonol pan fyddwch yn defnyddio’r wefan hon, gallwch gael sicrwydd dim ond yn unol â’r polisi preifatrwydd hwn y bydd yn cael ei ddefnyddio.

Ditsy Puffin Designs yw’r Rheolwr Data (h.y. y person neu’r sefydliad sy’n penderfynu at ba ddibenion a’r ffordd y caiff unrhyw ddata personol ei brosesu) fel y’i diffinnir yn Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yr UE 2018. Rhoddir gwybodaeth gyswllt yn yr adran ‘Ein manylion’ isod.

Gallwn newid y polisi hwn o bryd i’w gilydd trwy ddiweddaru’r dudalen hon.  Dylech wirio’r dudalen hon o bryd i’w gilydd i sicrhau eich bod yn hapus gydag unrhyw newidiadau.

 

Casglu a phrosesu data

(i) Data personol
Mae’r wefan hon yn casglu ac yn prosesu data personol gan gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i) eich enw, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn. Caiff y data ei gasglu trwy ffurflenni ac am un o’r rhesymau canlynol:

 1. ymateb i ymholiad
 2. anfon cyfathrebiadau marchnata atoch am ein cynnyrch a’n gwasanaethau
 3. prosesu archeb neu archeb lle.
 4. i’n helpu i ddarparu gwasanaeth yn effeithiol.

Os ydych yn gwneud pryniant ar-lein gennym ni, nid yw gwybodaeth eich cerdyn yn cael ei gadw gennym ni. Mae’n cael ei gasglu gan ein proseswyr talu trydydd parti sy’n arbenigo mewn dal a phrosesu trafodion cerdyn credyd/debyd diogel ar-lein. Gweler yr adran ‘Trydydd partïon’ isod.

(ii) Cyfeiriadau IP
Cyfeiriad rhifiadol unigryw a bennir i gyfrifiadur wrth iddo fewngofnodi i’r rhyngrwyd yw IP neu Gyfeiriad Protocol Rhyngrwyd. O dan Reoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data yr UE 2018, ystyrir bod cyfeiriadau IP yn ddata personol. Pan fyddwch yn ymweld â’n gwefan mae ein gweinydd yn cadw cofnod o’ch cyfeiriad IP yn y logiau. Gwneir hyn i helpu i ganfod ac atal twyll a mynediad heb awdurdod ac i gynnal diogelwch ein systemau.

(iii) Data nad yw’n bersonol
Mae’r wefan hon yn defnyddio Google Analytics (GA) i olrhain rhyngweithio rhwng ymwelwyr. Rydym yn defnyddio’r data hwn i ddeall nifer y bobl sy’n defnyddio ein gwefan, sut maen nhw’n dod o hyd iddi a sut maen nhw’n ei defnyddio. Er bod GA yn cofnodi data megis eich lleoliad daearyddol, dyfais, porwr rhyngrwyd a system weithredu, nid yw’r wybodaeth hon yn eich adnabod i ni yn bersonol. Mae GA hefyd yn cofnodi cyfeiriad IP eich cyfrifiadur y gellid ei ddefnyddio i’ch adnabod yn bersonol ond nid yw Google yn rhoi mynediad i ni at hyn. Ystyriwn Google yn brosesydd data trydydd parti (gweler yr adran ‘Trydydd partïon’ isod). Mae GA yn gwneud defnydd o gwcis. Bydd datgysylltu cwcis yn eich porwr yn atal GA rhag olrhain unrhyw ran o’ch ymweliad â thudalennau o fewn y wefan hon.

 

Sail gyfreithlon ar gyfer prosesu data personol
Wrth brosesu eich data personol i ateb ymholiadau a darparu cyfathrebiadau marchnata, y sail gyfreithlon a ddefnyddiwn ar gyfer prosesu eich data personol, fel y’i diffinnir yn Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data yr UE 2018, yw ‘cydsyniad’.

Wrth brosesu eich data personol i dderbyn a chyflawni archeb neu archebu lle, y sail gyfreithlon a ddefnyddiwn ar gyfer prosesu eich data personol, fel y’i diffinnir yn Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data yr UE 2018, yw ‘contract’.

Wrth brosesu eich cyfeiriad IP fel y disgrifiwch yn (ii) uchod, y sail gyfreithlon a ddefnyddiwn ar gyfer prosesu eich data personol, fel y’i diffinnir yn Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data yr UE 2018, yw ‘buddiant dilys’.

 

Sut rydym yn cadw eich data personol yn ddiogel
Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod eich gwybodaeth yn ddiogel. Rydym yn defnyddio mesurau sefydliadol, technegol a gweinyddol rhesymol i ddiogelu eich data personol.

Mae hyn yn cynnwys bod ein gwefan yn wefan ddiogel (https) fel bod y data rydych chi’n ei roi yn eich porwr yn cael ei amgryptio cyn ei anfon at ein gweinydd. Mae’r data a gyflwynir mewn ffurflenni yn cael ei e-bostio’n awtomatig atom gan ein gweinydd. Anfonir yr e-byst hyn gan ddefnyddio diogelwch haen cludo (TLS) manteisgar sy’n golygu bod ymdrech yn cael ei wneud i anfon yr e-bost ar ffurf wedi’i amgryptio. Fodd bynnag, nid yw hyn bob amser yn llwyddiannus ac ni allwn warantu y bydd yr e-bost yn cael ei amgryptio. Yn anffodus, ni ellir gwarantu bod unrhyw system drosglwyddo neu storio data 100% yn ddiogel.

 

Cadw data personol
Byddwn yn cadw eich data personol ar ein systemau am gyhyd ag yr ydym yn ei ystyried yn angenrheidiol ar gyfer y gweithgaredd perthnasol, neu gyhyd ag y nodir mewn unrhyw gontract perthnasol sydd gennych gyda ni.

 

Eich hawliau
O dan Reoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data 2018 yr UE mae gennych yr hawliau canlynol sy’n berthnasol i’r ffordd rydym yn casglu ac yn prosesu eich data personol:

 1. Yr hawl i wybodaeth.
 2. Yr hawl i gael mynediad at y data sydd gennym amdanoch chi.
 3. Yr hawl i ddata anghywir gael ei gywiro.
 4. Yr hawl i ddileu data.
 5. Yr hawl i gyfyngu ar brosesu’r data.
 6. Yr hawl i wrthwynebu prosesu’r data.
 7. Yr hawl i gludadwyedd data rhwng sefydliadau.
 8. Yr hawl i gyflwyno cwyn i awdurdod goruchwylio (gweler yr adran ‘Cyflwyno cwyn’ isod).

Os hoffech arfer unrhyw un o’r hawliau hyn neu os hoffech ragor o wybodaeth am eich hawliau, anfonwch e-bost atom yn ditsypuffindesigns@gmail.com ffoniwch ni ar 07760783111 neu ysgrifennwch atom yn y cyfeiriad a roddir yn yr adran ‘Ein manylion’ isod .

 

Tynnu caniatâd ynôl
Lle mai’r sail gyfreithiol dros brosesu eich data personol yw caniatâd, os hoffech dynnu’r caniatâd hwnnw’n ôl (e.e. i ni anfon cyfathrebiadau marchnata atoch) anfonwch e-bost atom yn ditsypuffindesigns@gmail.com ffoniwch ni ar 07760 783111 neu ysgrifennwch atom yn y cyfeiriad a roddir yn yr adran Ein Manylion isod. Gallwch hefyd ddefnyddio’r ddolen ‘Dad-danysgrifio’ sydd wedi’i chynnwys ym mhob e-bost marchnata a anfonir gennym.

 

Trydydd partïon
Ni fyddwn yn gwerthu, yn dosbarthu nac yn prydlesu eich gwybodaeth bersonol i drydydd parti oni bai bod gennym eich caniatâd neu ei bod yn ofynnol yn ôl y gyfraith i ni wneud hynny. Mae’n bosibl y byddwn yn defnyddio’ch gwybodaeth bersonol i anfon gwybodaeth hyrwyddo atoch am drydydd partïon y credwn y gallai fod o ddiddordeb i chi os ydych wedi rhoi caniatâd penodol i hyn ddigwydd.

Isod mae’r trydydd partïon yr ydym yn eu defnyddio i brosesu data personol ar ein rhan gyda dolenni i’w polisïau preifatrwydd penodol. Mae’r trydydd partïon hyn wedi’u dewis yn ofalus ac maent yn cydymffurfio â Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data 2018 yr UE:

Google (ar gyfer dadansoddi data rhai sy’n ymweld â’r wefan) – polisi preifatrwydd

Paypal (ar gyfer prosesu taliadau) – polisi preifatrwydd

 

Sut rydym yn defnyddio cwcis
Ffeil fach sy’n gofyn am ganiatâd i’w gosod ar yriant caled eich cyfrifiadur yw cwci. Unwaith y byddwch yn cytuno, caiff y ffeil ei hychwanegu ac mae’r cwci yn helpu i ddadansoddi traffig gwe neu’n rhoi gwybod i chi pan fyddwch yn ymweld â gwefan benodol. Mae cwcis yn caniatáu i raglenni gwe ymateb i chi fel unigolyn. Gall y rhaglen gwe deilwra ei weithrediadau i’ch anghenion, a’r hyn rydych chi’n ei hoffi neu ddim yn ei hoffi trwy gasglu a chofio gwybodaeth am eich dewisiadau.

Rydym yn defnyddio cwcis logio traffig i nodi pa dudalennau sy’n cael eu defnyddio. Mae hyn yn ein helpu i ddadansoddi data am draffig tudalennau gwe a gwella ein gwefan er mwyn ei theilwra ar gyfer anghenion cwsmeriaid. Dim ond at ddibenion dadansoddi ystadegol y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon ac yna caiff y data ei dynnu o’r system.

Yn gyffredinol, mae cwcis yn ein helpu i ddarparu gwell gwefan i chi, trwy ein galluogi i fonitro pa dudalennau sy’n ddefnyddiol i chi a pha rai nad ydynt. Nid yw cwci mewn unrhyw ffordd yn rhoi mynediad i ni i’ch cyfrifiadur nac unrhyw wybodaeth amdanoch chi, ac eithrio’r data rydych chi’n dewis ei rannu gyda ni.

Gallwch ddewis derbyn neu wrthod cwcis. Mae’r rhan fwyaf o borwyr gwe yn derbyn cwcis yn awtomatig, ond fel arfer gallwch addasu gosodiad eich porwr i wrthod cwcis os yw’n well gennych wneud hynny. Gall hyn eich atal rhag manteisio’n llawn ar y wefan.

 

Gwneud cwyn
Os hoffech wneud cwyn am unrhyw beth sy’n ymwneud â sut rydym yn casglu, yn prosesu neu’n storio eich data personol, cysylltwch â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

 

Ein manylion
Ditsy Puffin Designs sy’n berchen ar y wefan hon ac sy’n ei gweithredu

Gallwch gysylltu â ni fel a ganlyn:

 1. drwy anfon e-bost atom yn ditsypuffindesigns@gmail.com
 2. drwy ysgrifennu atom yn Ditsy Puffin Designs, Linwood, New Hill, Wdig, Sir Benfro SA64 0DP
 3. dros y ffôn ar 07760 783111